FAQ

 • 1. Na jakiej podstawie dzieci mogą być przyjęte do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które posiadają jedno z poniższych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z uwagi na autyzm,
  • z uwagi na niepełnosprawność ruchową,
  • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.
 • 2. Jak wygląda rekrutacja do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przebadanie dziecka i wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnej z miejscem zamieszkania. Po wydaniu takiego orzeczenia rodzic składa wniosek o skierowanie dziecka do naszej placówki do Prezydenta Miasta Torunia (w przypadku dzieci zamieszkałych w Toruniu) lub do Starosty Powiatowego (w przypadku dzieci zamieszkałych poza Toruniem). Następnie rodzic składa podanie o przyjęcie do przedszkola i wypełnia komplet dokumentów znajdujących się w sekretariacie.

  Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce "Nabór". Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa cały rok. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka do grupy przedszkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3. Jakie są opłaty za przedszkole? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Przedszkole jest nieodpłatne.

 • 4. Kto przygotowuje posiłki w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Na terenie Ośrodka znajduje się kuchnia i stołówka, w której przygotowywane są smaczne oraz zdrowe posiłki.

 • 5. Czy na terenie przedszkola jest dostępny parking dla rodziców? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Samochody można zostawiać przy wejściu do przedszkola przy ul. Hurynowicz.

 • 6. W jakim wieku dzieci przyjmowane są do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie dziecka w wieku 2,5 lat.

 • 7. W jakich godzinach będzie otwarte przedszkole ? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Przedszkole będzie otwarte w godzinach od 7.30 do 16.30.

 • 8. W co trzeba wyposażyć dziecko do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Każdy przedszkolak powinien posiadać swój plecak, w którym będzie znajdował się zeszyt do korespondencji, pampersy, śliniaki,  obuwie na zmianę , zapasowy komplet ubrań oraz inne rzeczy w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci.

 • 9. Jak liczne są grupy w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Liczba dzieci w grupie jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wynosi  od 4 do 12 dzieci w grupie. W oddziale dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami  jest nie więcej niż 5 dzieci.  Liczbę dzieci w grupie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 • 10. Ile będzie grup przedszkolnych? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Planuje się uruchomienie 5 grup przedszkolnych, które obejmą edukacją i terapią 26 dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • 11. Jak wygląda dzień w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Każdy dzień w przedszkolu przebiega zgodnie z opracowanym planem dnia. Rano jest czas swobodnej zabawy dzieci. Około godziny 9:00 dzieci jedzą śniadanie. Po śniadaniu jest czas na zajęcia ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem muzyki oraz instrumentów. Następnie odbywa się pierwsza część zajęć z zakresu edukacji przedszkolnej. Potem dzieci wychodzą na spacer, uczestniczą w obserwacjach przyrodniczych, zabawach i grach na powietrzu lub placu zabaw. Po powrocie do przedszkola dzieci mają czas na swobodną zabawę. Około godziny 13 jest obiad, po którym odbywa się druga część zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji przedszkolnej. Następnie jest czas swobodnej zabawy w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci, podwieczorek, po czym dzieci rozchodzą się do domów.

 • 12. Czy można przyprowadzać chore dziecko do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Chore dziecko nie możne przebywać w przedszkolu ze względu na to, że jest to niebezpieczne dla innych dzieci znajdujących się w grupie.

 • 13. Co się dzieje w sytuacji gdy dziecko zachoruje w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  W chwili, gdy zostanie zauważone, że dziecko może być chore lub dziecko źle się poczuje udajemy się do pielęgniarki. Jeśli pielęgniarka uzna, że rozwija się infekcja lub dziecko nie czuje się na tyle dobrze, aby mogła pozostać w przedszkolu, rodzic zostaje powiadomiony o stanie zdrowia dziecka oraz jest proszony o odbiór dziecka z przedszkola.

 • 14. Czy do przedszkola mogą uczęszczać dzieci przyjmujące na stałe leki w ciągu dnia? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które przyjmują leki w ciągu dnia. W Ośrodku jest wykwalifikowana pielęgniarka, która ma uprawnienia do podawania leków wskazanych przez rodziców/opiekunów.

 • 15. Czy przedszkole przyjmuje dzieci niekorzystające samodzielnie z toalety? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Tak, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci nie korzystające z toalety. W przedszkolu są panie - pomoce nauczyciela, które zajmują się między innymi przebieraniem dzieci.

 • 16. Czy dzieci mogą przynosić swoje zabawki do przedszkola? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Tak, oczywiście dzieci mogą przynosić swoje zabawki do przedszkola, na własną odpowiedzialność rodzica. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia zabawek.   

 • 17. Czy przedszkole posiada plac zabaw? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Planowany jest plac zabaw bezpośrednio  przy przedszkolu  wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabawy dla małych dzieci. Dzieci spędzają dziennie 1/5 czasu na świeżym powietrzu, w przypadku dzieci młodszych jest to 1/4 dziennego czasu.

 • 18. Kto sprawuje opiekę nad dziećmi w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele – wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela.

 • 19. Jacy specjaliści pracują w przedszkolu? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  W przedszkolu zapewniona jest szeroka pomoc specjalistyczna, którą zapewniają: pedagog, psycholog, logopeda i  neurologopeda oraz terapeuci.

 • 20. Co to jest i na czym polega terapia integracji sensorycznej? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Terapia przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, ma na celu przywrócenie prawidłowej reakcji na bodźce. Jeżeli dziecko:

  • ma problemy z jedzeniem lub spaniem,
  • nie potrafi się samodzielnie wyciszyć,
  • jest nadwrażliwe na dotyk, hałas, zapachy, innych ludzi,
  • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi,
  • ma częste lub długotrwałe napady wściekłości,
  • ma trudności z ubieraniem, jedzeniem, spaniem lub treningiem czystości,
  • jest niezręczne, słabe, ma słabo rozwinięte zdolności motoryczne,
  • jest w nieustającym ruchu, narusza prywatną przestrzeń innych osób

  terapia integracji sensorycznej jest dla niego.

 • 21. Co to jest i na czym polega muzykoterapia i arteterapia? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Muzykoterapia to metoda wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na człowieka. Muzyka prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. 

  Arteterapia wykorzystuje naturalne predyspozycje dzieci do twórczych zachowań. Metoda ta pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastyczne, w szczególności ekspresja twórcza związana jest z rozwojem emocjonalnym.

 • 22. Co to jest i na czym polega dogoterapia i hipoterapia? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Dogoterapia  – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem działania jest pies. Pies, poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy lęku. Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami.

  Hipoterapia – to metoda rehabilitacji ruchowej, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

 • 23. Kiedy dziecko powinno być objęte terapią ręki? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Jeśli dziecko:

  • niechętnie podejmuje czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz ma problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową,
  • ma znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców),
  • ma problem w zakresie samoobsługi,
  • jest wrażliwe na dotyk,
  • jest niewidome lub słabowidzące (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy)

  to terapia ręki jest dla niego. Terapia ręki to proces, którego jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z ołówkiem w ręku.

 • 24. Co to jest i na czym polega rehabilitacja? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa) – to łagodzenie procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności człowieka w ciągu całego jego życia.

 • 25. Co to jest i na czym polega EEG Biofeedback? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Trening  EEG biofeedback – usprawnia pracę mózgu, poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Dziecko świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD.

 • 26. Jaki jest cel Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadę słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” oraz uczniowie z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego.

 • 27. Co to jest i na czym polega Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania. 

  Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.

 • 28. Co to jest i na czym polega Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Kinezjologia Edukacyjna, zwana też Gimnastyką Mózgu, jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania.

  Ćwiczenia proponowane dzieciom są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpowiedni sposób prowadzą do lepszej współpracy obu półkul.

 • 29. Dla jakich dzieci jest Metoda Tomatisa? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Jeśli dziecko:

  • ma nadwrażliwość na dźwięki,
  • ma zaburzenia koncentracji uwagi,
  • ma konieczności powtarzania poleceń,
  • ma błędna interpretacja pytań,
  • ma niewyraźne pismo,
  • myli strony – lewa/prawa,
  • ma monotonny głos,
  • ma ubogie słownictwo,
  • ma nadwrażliwość emocjonalną

  to terapia Metodą Tomatisa jest dla niego.

 • 30. Co to jest i na czym polega metoda behawioralna? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Terapia behawioralna bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian. Terapia behawioralna opiera się na zmianie nieprawidłowych zachowań w zachowania społecznie akceptowalne.

 • 31. Co to jest i na czym polega terapia neurologopedyczna? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Terapia neurologopedyczna jest skierowana do osób, które cierpią na problemy z poprawną wymową i są to problemy związane z zaburzeniami na tle układu nerwowego. Przyczyną mogą być choroby neurologiczne, zaburzenia rozwojowe (nawet w fazie życia płodowego) lub urazy głowy. W każdym przypadku terapia jest dobierana indywidualnie.

 • 32. Co to jest i na czym polega komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

 • 33. Kto decyduje o formach terapii jakimi zostanie objęte dziecko? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Zespół terapeutów w porozumieniu  z rodzicami  ustala formy terapii na podstawie diagnozy i wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 • 34. Czy placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Tak, placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.  Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chili rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci przedszkolne z naszego Ośrodka również uczestniczą w zajęciach WWRD.

 • 35. Czego dotyczy diagnoza przedszkolna? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Diagnoza jest przeprowadzana przez p nauczycieli w przedszkolu.  Jej celem jest zapoznanie się z rozwojem i możliwościami dziecka. Dla nauczycieli są to bardzo cenne informacje, które pozwolą opracować i realizować indywidualne programy nauczania oraz wyznaczać cele terapeutyczne.

 • 36. Czy przedszkolak ma legitymację? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Legitymacja przedszkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka, a także poświadczającym uprawnienia do korzystania z określonych w ustawie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Legitymacje przedszkolne wydawane są dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Legitymacje te wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe.

 • 37. Jak przedszkole jest czynne w wakacje? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  W uzgodnieniu z rodzicami i radą –pedagogiczną  ustala się miesięczną przerwę w wakacje.

 • 38. Co dzieje się z dzieckiem, które nie uczęszcza na religię? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Dziecko, które nie uczęszcza na zajęcia religii ma w tym czasie zapewnione inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia rewalidacyjne.

 • 39. W jaki sposób przedszkole przygotowuje dzieci do szkoły? 

  Odsłuchaj odpowiedź

  Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole realizując program wychowania przedszkolnego, zapewnia dziecku zajęcia rewalidacyjne wynikające z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy specjalistycznej w przedszkolu. Treści i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.


Przedszkole powstanie w ramach projektu pt. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"
dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Logo Funduszu Europejskiego
Logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Logo Unii Europejskiej
Logo

Toruń, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu

Telefon kontaktowy:

881 211 042

E-mail:

sekretariat@sosw.torun.pl

Beneficjent:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania

Znajdź swoje pytanie przy pomocy wyszukiwarki, albo wybierz je z listy poniżej.