Odsłuchaj odpowiedź

Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele – wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela.